Форум педагога је научно-стручна асоцијација педагога Србије, основана на неодређено време ради остваривања заједничких и посебних интереса у области унапређивања педагошке науке и праксе. Форум педагога је правни и програмски настављач рада Савеза педагошких друштава Југославије (2003.), као и Форума педагога Србије и Црне Горе (2006.)

 

Ради остваривања својих циљава Форум нарочито:

 • Прати, критички разматра, заузима ставове о актуелним збивањима у педагошкој науци и пракси;
 • Организује, подстиче и обавља самостално, и у сарадњи са другим научним и стручним чиниоцима, научна истраживања у области васпитања и образовања;
 • Организује, самостално и у сарадњи са другим, научне скупове – округле столове, научне трибине, семинаре, научне саветовања, симпозијуме, конгресе;
 • Помаже индивидуални научни и стручни рад својих чланова, као и научни и стручни рад у другим педагошким институцијама;
 • Издаје публикације од значаја за унапређивање педагошке науке и образовања и васпитања у ширем смислу;
 • Стара се о поштовању педагошке етике и угледу професије педагога;
 • Подстиче и негује научну критику у области педагошких наука;
 • Сарађује са научним и другим организацијама које се баве овом делатношћу у земљи и иностранству;
 • Прикупља, сређује и проучава научну и стручну гражу из области педагошких наука;
 • Зависно од потребе учествује у оцењивању резултата рада у области педагошких наука;
 • Креира и реализује програме стручног усавршавања професионалаца у образовању;
 • Организује Педагошко саветовалиште за све актере васпитно-образовног процеса;
 • Подстиче рад стручних друштава у Републици.

 

ЧЛАНСТВО ФОРУМА ПЕДАГОГА

Чланови Удружења су истакнути дипломирани педагози и други профили који дају значајан допринос развоју педагошке науке и унапређивању васпитања и образовања.

Уколико желите да постанете наш члан, пошаљите нам мејл на forumpedagoga@gmail.com.

 

ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ ФОРУМА ПЕДАГОГА

У оквиру своје издавачке делатности, а у сврху остваривања циљева, Удружење објављује радове из домена своје основне делатности и то:

 • Часопис Педагогија
 • Зборнике радова
 • Монографије и студије
 • Библиографије
 • Посебна издања
 • Лексикографска издања, енциклопедије и др.