Упутство за ауторе

Упутство за ауторе можете преузети у пдф-у!

 

Часопис Педагогија отворен је за оригиналне и прегледне чланке који се тематски односе на поље васпитања и образовања, од раног узраста до трећег доба. Часопис излази од 1946. године.

Позивамо младе истраживаче, наставнике факултета у Србији и иностранству да постану наши сарадници.

 • Часопис објављује чланке на српском и енглеском језику. Излази на латиничком писму.
 • Радови могу имати највише 40.000 словних места без прореда. Уредништво може да донесе одлуку да се објави и дужи рад.
 • Рад оцењују два рецензента, која не знају идентитет аутора рада.
 • Часопис излази 4 пута годишње:

број 1 − у периоду до 15. априла; радове аутори треба да пошаљу најкасније до 1. марта

број 2 − у периоду до 15. јула; радове аутори треба да пошаљу најкасније до 1. маја

број 3 − у периоду до 1. октобра; радове аутори треба да пошаљу најкасније до 15. августа.

број 4 − у периоду до 31. децембра; радове аутори треба да пошаљу најкасније до 1. новембра.

 • Аутори достављају радове електронским путем на адресу: forumpedagoga@gmail.com
 • Техничке карактеристике радова: Microsoft Word, страница А4 формата, латиничко писмо, фонт Times New Roman, величина слова 11, проред 1.5.
 • У посебном документу аутори треба да доставе следеће податке: име, презиме и средње слово, датум рођења, назив институције у којој раде. Апстракт не сме да садржи више од 1000 словних места без прореда.
 • Главни наслови пишу се малим словима (болд), поднаслови малим словима (курзив), позиционирани лево.
 • Без обзира на карактер рада (прегледни или изворни), рад треба да садржи наслов, апстракт, до 5 кључних речи, увод, садржај структуиран у логичке целине са одговарајућим поднасловима, закључак и литературу.
 • Уколико рад садржи табеле, оне треба да су дате у Word-у; уколико садржи графиконе, они треба да су дати у програму који је компатибилан са Word-ом, тако да је могуће њима даље манипулисати – смањивати, повећавати и сл.

 

Литература у тексту

 • У раду се имена страних аутора пишу у српској транскрипцији, на пример: Шон (Shoon, 1998).
 • У позиву на рад са два или три аутора, наводе се сви аутори, на пример (Трајковић и Тодоров, 2016).
 • У позиву на рад са преко три аутора, наводи се презиме првог и сарадници, на пример:

(Мијановић и сар., 2016), односно (Beachum, ет ал.).

 • У позиву на рад са преко три аутора, наводи се презиме првог и сарадници, на пример:
 • (Мијановић и сар., 2016), односно (Beachum, ет ал.).
 • У позиву на више радова различитих аутора, аутори се наводе абецедним редом.
 • У позиву са ознаком стране (цитат или парафраза) користи се следећа форма (Мацура, 2016: 13).

 

Литература

 • Референце које се наводе у раду морају да се нађу и у списку литературе.
 • Уколико чланак има ДОИ број, он се обавезно наводи.
 • Монографија: Skidmore, P. (2004). Inclusion: the dynamic of school development. Maidenhead: Open University Press..
 • Чланак у часопису: Lynch, K., & Baker, J. (2005). Equality in education: an equality of condition perspective. Theory and Research in Education, 3 (4), 131–164.
 • Поглавље у књизи, чланак у зборнику радова: Villa, R. A. & Thousand, J. S. (2005).

Organizational supports for change toward inclusive schooling. In R. A.Villa & J. S.Thousand (Eds.), Creating an Inclusive School (2nd ed.) (pp. 57−81). Alexandria: ASCD.

 • Документа: Стратегија развоја образовања у Србији до 2020. године. Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.
 • Онлине референца: поред осталог наводи се датум и www адреса.
 • Магистарске/мастер тезе и докторске дисертације: Максимовић, А. (2012). Конкретизација циљева васпитања и образовања кроз наставни програм и процес. Одбрањена на Филозофском факултету универзитета у Београду.

 

Молимо ауторе да поштују етичке стандарде научноистраживачког рада и да доставе Изјаву аутора којом потврђују да је рад аутентично научноистраживачко остварење и да није објављиван.

РЕДАКЦИЈА